هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

15:58 1395/11/28

رشد بدهی شرکت های دولتی به نظام بانکی منفی شد

آمارهای بانک مرکزی از آخرین وضعیت شاخص های پولی کشور در پایان آذر ماه امسال از منفی شدن بدهی شرکت ها و موسسه های دولتی به بانک ها و بانک مرکزی حکایت دارد.

بدهی بخش دولتی به بانک های کشور در پایان آذر ماه به 2095.1 هزار میلیارد ریال رسید. این میزان بدهی در دوره یکساله منتهی به این ماه (آذر 95 نسبت به آذر 94) رشد 25.7 درصدی و از ابتدای امسال تاپایان آذر (آذر 95 نسبت به اسفند 94) رشد 20.5 درصدی را ثبت کرده است. از این عدد، سهم بدهی دولت به نظام بانکی 1798 هزار میلیارد ریال است که در یک ساله منتهی به پایان آذر ماه 31.6 درصد و از ابتدای امسال تا پایاناین ماه 25.3 درصد رشد دارد. سهم شرکت ها و موسسه های دولتی نیز از این بدهی 297.1 درصد برآورد می شود که در مقایسه با آذر ماه پارسال منفی 1 درصد و از ابتدای امسال تاکنون منفی 2 درصد کاهش را ثبت کرده است. **بدهی دولت به بانک مرکزی همچنین حجم بدهی های بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان آذر ماه 611.6 هزار میلیارد ریال اعلام شده است که در دوره یکساله منتهی به آذر ماه 95 برابر 14 درصد و از ابتدای امسال تاکنون 17.5 درصد رشد دارد. از این عدد، سهم بدهی دولت به بانک مرکزی 354.7 هزار میلیارد ریال است که نسبت به آذرماه پارسال 33.9 درصد و از ابتدای امسال تا پایان این ماه 45.3 درصد افزایش یافته است. در این دوره زمانی، سهم شرکت ها و موسسه های دولتی نیز از بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 256.9 هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به آذرماه پارسال منفی 5.4 درصد و از ابتدای امسال تاکنون منفی هفت درصد کاهش داشته است. همچنین حجم دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان آذر ماه 3352.9 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به آذر ماه پارسال 1.7 درصد و از ابتدای امسال تا پایان آذر 4.7 درصد کاهش دارد. بانک مرکزی، میزان بدهی بانک ها به این بانک را در پایان آذر ماه 1047.9 هزار میلیارد ریال اعلام کرده که در بازه زمانی یکساله منتهی به این ماه 26.3 درصد و از ابتدای امسال تا پایان آذر 25.3 درصد رشد دارد. میزان بدهی های ارزی بانک مرکی نیز 1454.7 هزار میلیارد ریال در پایان آذر ماه بوده است که افت 9.3 درصدی نسبت به آذر ماه پارسال و کاهش هشت درصدی از ابتدای امسال تا پایان ماه یاد شده را به ثبت رسانده است.

منبع : خبرگزاری ایرنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه