هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

15:29 1396/02/26

مغایرت 69 درصد ساخت وسازهاي سال‌هاي 91 تا 95 با طرح تفصیلی

در سومين جلسه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران، مغايرت‌هاي طرح تفصيلي با ساخت و سازهاي منطقه يك شهرداري تهران بين سال‌هاي ۹۱ تا ۹۵ در حالي بررسي شد كه شواهد حاكي است ۶۹ درصد ساخت و سازهاي منتسب به پروانه‌هاي صادرشده در فاصله اين چهارسال با طرح تفصيلي ملاك‌عمل داراي مغايرت است.

سومين جلسه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در سال 96، در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازي برگزار شد. در اين جلسه، گزارشي از مغايرت‌هاي ساخت و ساز انجام شده در منطقه يك شهر تهران با طرح تفصيلي مصوب توسط مشاور با حضور اعضاي اصلي شورا، ارايه شد. در اين نشست، گزارشي از مغايرت‌هاي ساخت و ساز انجام شده در منطقه يك شهرداري تهران با طرح تفصيلي مصوب توسط مشاور ارايه شد. اين گزارش كه با استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين سنجش از دور و تصاوير ماهواره‌اي به همراه انجام عمليات ميداني پشتيبان با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران تهيه شده است حكايت از مغايرت‌هاي چشمگير بين طرح تفصيلي ملاك عمل شهرداري و مستحدثات موجود، دارد. به گفته پيروز حناچي دبير شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران، ضروت انجام اين بررسي با توجه به گزارش‌هاي متعدد انجام تخلفات در سطح منطقه از يك سو و عدم پاسخگويي و ارايه پروانه‌هاي ساختماني و ساير مستندات مورد درخواست توسط شهرداري تهران احراز شده است. دبير شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در اين رابطه اعلام كرد كه به رغم وجود صراحت قانوني و تاكيد شوراي‌عالي بر ضرورت امكان دسترسي آزاد دبيرخانه شوراي‌عالي به اطلاعات ساخت و ساز و پروانه‌هاي صادر شده توسط شهرداري تهران، تاكنون اين مهم محقق نشده است. بنا بر گزارش مشاور، اين مطالعه، ساخت و سازهاي انجام شده در دوره زماني 1391 يعني سال ابلاغ طرح تفصيلي تا سال 1395 در سطح منطقه يك شهر تهران را از جهات مختلف از قبيل تغييرات در پهنه‌هاي مصوب، افزايش طبقات و تراكم ساختماني، سطح اشغال، بلندمرتبه‌سازي، كاربري‌هاي تثبيت‌شده و ساخت و ساز در باغات را مورد بررسي قرار داده است. بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه بالغ بر 69 درصد ساخت وسازهاي منتسب به پروانه‌هاي صادره در طي سال‌هاي 91 تا 95 با طرح تفصيلي ملاك عمل داراي مغايرت است. پس از ارايه گزارش و بحث و تبادل نظر اعضاي شوراي عالي، مقرر شد تا گزارش تهيه شده به منظور ارايه پاسخ و پيگيري به شهرداري تهران و مراجع ذيربط ارسال شود.

منبع : خبرگزاری فارس انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه