هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

15:31 1396/02/27

نعمت زاده حکم داد

وزير صنعت، معدن وتجارت در احكام جداگانه اي « ميكائيل عظيمي » را به سمت مدير كل دفتر صنايع معدني فلزي و « سيف الله اميري » را به سمت مديركل دفتر صنايع معدني غير فلزي منصوب كرد.

محمدرضا نعمت زاده» در احكام خود آورده است، براساس پيشنهاد معاون امور معادن وصنايع معدني وزارتخانه و با توجه به تعهد و تجارب در سمت جديد منصوب مي شويد. وزير صنعت، معدن وتجارت در متن حكم مديركل دفتر صنايع معدني فلزي تصريح كرده است: نظر به اهميت بخش صنايع معدني فلزي در اقتصاد كشور و جايگاه ويژه آن در اقتصاد مقاومتي، مقتضي است ضمن برنامه ريزي لازم براي رونق بخشيدن و حداكثر بهره برداري از صنايع موجود و آينده، حداكثر تلاش خود را در چارچوب ارتقاي صنايع معدني فلزي كشور معمول داريد. همچنين همسو با ايفاي وظايف اصلي دفتر صنايع معدني فلزي، براي رشد كمي و كيفي توليدات و محصولات صنعتي و صادرات آنها با ارزش افزوده، تلاش بيشتري مورد انتظار است. نعمت زاده در متن حكم مدير كل دفتر صنايع معدني غير فلزي نيز آورده است: نظر به اهميت بخش صنايع معدني غير فلزي و جايگاه ويژه آن در اقتصاد مقاومتي ، مقتضي است ضمن برنامه ريزي لازم براي رونق توليد و صادرات و استفاده حداكثري از ظرفيت هاي موجود در بخش، حداكثر تلاش خود را در چارچوب ارتقاي صنايع معدني غير فلزي كشور به عمل آوريد. همچنين علاوه بر ايفاي وظايف اصلي دفتر صنايع معدني غير فلزي، اهتمام ويژه در رشد كمي و كيفي توليدات و ايجاد ارزش افزوده هرچه بيشتر در اين چرخه مورد انتظار است. براساس اين گزارش، مديران كل ياد شده قبلا سرپرست دفاتر مزبور بوده اند.

منبع : خبرگزاری ایرنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه