هفته نامه پیام ساختمان / معماری و دکوراسیون / یادداشت

نیاز معماری امروز
تلفیق سنت و مدرنیته

این روزها با گسترش شهرنشینی، سبک زندگی نیز تغییر کرده و کمتر می‌توان فلسفه یا آهنگ متوازن و یکسانی را که ریشه و پایه فرهنگی دارد، در رفتار افراد جامعه مشاهده کرد.

من یک طراحم
مشکلات و چالش هایی که یک طراح با آن مواجه است

من یک طراحم، یک طراح ایرانی که پیشینه‌ای پربار و متمدن همواره ذهنم را درگیر می‌کند.

 1