هفته نامه پیام ساختمان / معماری و دکوراسیون / خانه ایده آل

معماری پایدار مشتری ندارد

ارتقای معماری پایدار در کشور به از میان برداشتن چند سد بزرگ نیاز دارد و نیز برداشتن یارانه منابع طبیعی و سوخت که تاخیری 30-20 ساله در آن داریم

 1