هفته نامه پیام ساختمان / معماری و دکوراسیون / معماری خارجی

رمانتیــــک‌ترین بنای چین

این ساختمان اعجاب‌آور که به‌عنوان سالن نمایشگاه در نظر گرفته‌شده بود، شامل دو بخش است و یک ویولون شفاف بر روی یک پیانوی نیمه شفاف قرارگرفته است.

زنگ خطری برای معماری ایران
ما نمای رومی در شهرمان نمی‌خواهیم

این روزها، ساکنان تهران بزرگ، کمتر صبحی را بدون دیدن بنای کوبیده‌شده و کمی بعدتر روییدن یک بنای جدید و پرابهت که با نمای «رومی» آراسته شده، آغاز می‌کنند.. گشتی کوتاه در محلات شمال پایتخت، کافی‌است تا ما را با احجام و المان‌های تندیس‌گونه برگرفته از کلیسای پانتئون، کنگره آمریکا، کلیسای سنت پل، کاخ الیزه، معابد یونانی و نماهای هوسمانی در قلب محلات مسکونی تهران مواجه کند.

 1